Территория Карасайского района — 2,0 тыс.км | Численность населения на июнь 2019 года – 270.7 тыс. человек | из них: городское – 63,6 тыс.человек | сельское — 209,5 тыс.человек | Темп роста составляет 100,9 % | Среднемесячная зарплата – 138772 тг. | Величина прожиточного минимума – 31280 тг.
Karasayinfo.kz | Новости Карасайкого района.Елбасының тапсырмасына сай - Karasayinfo.kz | Новости Карасайкого района
Суббота, 24 августа 2019   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору
Популярно
Елбасының тапсырмасына сай
14:37, 11 февраля 2019

Елбасының тапсырмасына сай


«Ж Қаскелең» ЖШС директоры Жеңіс Бектасовтің қазірге кездегі тариф мәселесіне қатысты берген сұхбаты.

– ЖеңісАмангелдіұлы, ҚазақстанРеспубликасыныңПрезиденті, ЕлбасымызНұрсұлтан Назарбаев 2018 жылғы 7 қарашадаөткенқауіпсіздіккеңесініңотырысында тариф қалыптастыружүйесініңайқындығынқамтамасызетужәнекоммуналдықтөлемдердітөмендетужөнінденақтытапсырмаларбергенімәлім. Сіздерде осы мәндімәселеқалайшешілді?
– Мемлекетбасшысыныңүнеміелдіңжай-күйіне, әлеуметтікжағдайынабіріншікезектеназараударатынынбәріміз де жақсыбілемізғой.
Мынажағдайға да НұрсұлтанӘбішұлыхалықтықмүддетұрғысынанкеліптұр. Соныменбіз де үстіміздегіжылдың, яғни, 2019 жылдыңбіріншіқаңтарынанбастап су пайдаланутарифынтұрғындарүшінорташаалғанда 5% төмендеттік. Солсияқтыкөрсететінқызметсапасынарттыружайына да айрықшакөңілбөлудеміз.
– Дұрысекен. Өзістеріңізжөніндетағы не айтааласыз?
– Өткенжылысеріктестігіміздіңавтопаркыжаңаланды, екі «КАМАЗ» маркалыавтокөлікалынды. Сондай-ақ, «Құрылысшы» шағынауданында су алуүшінұңғымабұрғыланып, пайдалануғаберілді. Соныменқатар, әкімшілікғимаратыныңсыртқыжағынаағымдағыжөндеужүргіздік. Су құбыры-кәрізжүйесіндегі 400-ден астамапаттыжағдайлардыорнынакелтірдік. Бұғанөткенжылғықаңтар-ақпанайларындағықаттысуықтыңтікелейәсеріболғаныанық. Осы жердебірайтакететінмәселе, су құбырындағышойынқақпақтардыңкөпұрлануы, бұлшынымен де, айтарлықтай проблема болыптұр. Сондықтан да мамандарымызқалабойыншакүнделіктібарлыққұдықтардыаралап, жітітексеріптұрады.
– Соңғысұрақ. Біздіңбілуімізше, сіздердіңкейбіржұмыстарыңызтуралытұрғындартарапынантүсініспеушіліктерболыпжатадыекен…
– Тура айтасыз. Мәселен, біздегі су құбырларынегізіненкөшебойыментартылған. Ал, әртұтынушыныңоғанқалайқосылуыныңтиістіөзтәртібі мен ережесі бар. Әрүйге, пәтергенемесемекемелераумағына су кіргізіп беру біздіңміндетімізгежатпайды, оны тұрғындар мен мекемебасшыларыөздері, өздерініңқаржысыменістеуітиіс. Яғни, біздің су құбырымыздан ары қарайтартылатынқұбырларғабізжауапбермейміз. Міне, дәлосыныбірқатартұрғындартүсінбейдіде,өздерінеқатыстықұбырлардаапаттыжағдайболғанда, қатыпқалғандаайқай-шу көтереді де жүреді. Бұлайтылғандаркөпқабаттыүйлерге де қатысты. Яғни, суды бізоныңіргесінедейінәкеліпберугеміндеттіміз, ары қарайпәтеріне, басқажеріне су кіргізіпалуолардыңөзшаруасы. Тек олардыңбарлығыбіздіңкелісімімізбенжасалуыкерек.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2019 Karasayinfo.kz | Новости Карасайкого района